O NAS PRODUKTY Sklep online GDZIE KUPIĆ KONTAKT

Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

Witryna internetowa dostępna pod adresem http://www.browartrzykorony.pl/browar/web/pl/  (dalej: Witryna) administrowana jest przez spółkę pod firmą Megabrand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862689, NIP: 5252838107, REGON: 387195044, która to spółka posiada wydane przez uprawniony organ ważne i aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie sprzedaży detalicznej usytuowanym w lokalu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 80, które to napoje alkoholowe przeznaczone są do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Niniejszy Regulamin określa sposób działania Witryny oraz świadczonych na niej drogą elektroniczną usług w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020, poz. 344).

Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Witrynie.

Kontakt z Megabrand Sp. z o.o.:

 • adres do korespondencji (adres punktu sprzedaży): ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz,
 • e-mail: browar@browartrzykorony.pl,
 • 607 410 115, 691 608 328.

Przedstawiane na Witrynie ogłoszenia, reklamy, cenniki czy inne informacje handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Megabrand Sp. z o.o. oświadcza, że miejscem zawierania umów jest wyłącznie punkt sprzedaży detalicznej usytuowany w lokalu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 80.

Rozdział 1

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Konsument – Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1740 ze zm., dalej: KC), tj. będący osobą fizyczną dokonującą z Megabrand czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Megabrand pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem konto internetowe będące zbiorem zasobów obejmujących w szczególności udostępnione przez Użytkownika dane oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w ramach Witryny i Platformy internetowej;
 3. Megabrand – spółka pod firmą Megabrand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-347), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862689, NIP 5252838107, REGON 387195044, posiadająca adres do doręczeń: ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz, administrator Witryny, na której prowadzi Platformę internetową, podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną pod adresem http://www.browartrzykorony.pl/browar/web/pl/, podmiot posiadający wydane przez uprawniony organ ważne i aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie sprzedaży detalicznej usytuowanym w lokalu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 80, które to napoje alkoholowe przeznaczone są do spożycia poza miejscem sprzedaży;

 4. Pełnomocnik – pełnomocnik ustanowiony przez Użytkownika w celu zawarcia z Megabrand w imieniu i na rzecz Użytkownika umowy sprzedaży Produktów objętych Rezerwacją oraz odbioru od Megabrand tychże Produktów;

 5. Platforma internetowa – udostępniona na Witrynie platforma dająca możliwość świadczenia przez Megabrand usług drogą elektroniczną, w szczególności przeznaczona do Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie;

 6. Produkty –  udostępniane przez Megabrand do Rezerwacji rzeczy ruchome, w szczególności w postaci butelkowanego piwa różnych rodzajów marki Trzy Korony Browar Nowosądecki oraz związanych z nim akcesoriów;

 7. Rejestracja – proces zakończony założeniem Konta;

 8. Regulamin – niniejszy dokument;

 9. Rezerwacja – usługa świadczona przez Megabrand polegająca na umożliwieniu dokonania przez Użytkownika rezerwacji konkretnego Produktu lub Produktów celem ich ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach ustalonych podczas Rezerwacji. Założenie Rezerwacji jest tożsame ze złożeniem Megabrand przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Rezerwacji;

 10. Sklep – prowadzony przez Megabrand stacjonarny punkt sprzedaży mieszczący się w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 80 objęty ważnym i aktualnym zezwoleniem wydanym przez uprawniony organ na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

 11. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto;

 12. Witryna – prowadzona w sieci www w języku polskim strona internetowa, w ramach której działa między innymi Platforma internetowa przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Produktów, w ramach której świadczone są także inne usługi, dostępna pod adresem http://www.browartrzykorony.pl/browar/web/pl/

Rozdział 2

 1. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór postanowień regulujących warunki i sposób korzystania przez Użytkowników z Witryny i z Platformy internetowej.

 2. Prawidłowe korzystanie z Witryny i Platformy internetowej wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do następującego oprogramowania: komputer osobisty z dostępem do sieci Internet, co najmniej jedna z przeglądarek internetowych w wersjach nie niższych niż: Opera 68, Microsoft Edge wersja 44, Mozilla Firefox wersja 75, Google Chrome wersja 81.

 3. Usługi świadczone na Witrynie drogą elektroniczną polegającą przede wszystkim na obsłudze procesu Rezerwacji, przy czym każdy proces Rezerwacji traktowany jest odrębnie, co oznacza, że stanowi samodzielną usługę świadczoną z inicjatywy i na rzecz konkretnego Użytkownika.

 4. Przystąpienie przez Użytkownika do czynności faktycznych warunkujących możliwość skorzystania z usług świadczonych w ramach Witryny i Platformy internetowej zobowiązuje go do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich właściwych w tym zakresie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Zakazuje się korzystania z Witryny, w tym z Platformy internetowej, niezgodnie z obowiązującym prawem oraz niezgodnie z Regulaminem, a w szczególności podszywania się pod dane innej osoby, korzystania z instrumentów płatniczych innej osoby, naruszania praw Megabrand lub osób trzecich, jak również dostarczania treści niezgodnych z dobrymi obyczajami lub z obowiązującym prawem.

 6. Megabrand jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika za 14-dniowym wypowiedzeniem w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Rozdział 3 

 1. Rejestracja przebiega w następujących etapach:

  1. aktywacja okna dialogowego z interaktywnym formularzem rejestracji;

  2. akceptacja postanowień Regulaminu, złożenie oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Megabrand danych osobowych, jak również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej w przedmiocie funkcjonowania Witryny i świadczonych za jej pomocą usług na podany adres poczty elektronicznej;
  3. utworzenie Konta z loginem i hasłem.

 2. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna, aczkolwiek niezbędna dla możliwości otrzymywania usług świadczonych poprzez Platformę internetową.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony, przy czym każdy Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać usunięcia Konta, co oznaczać będzie rozwiązanie umowy.

Rozdział 4 

 1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Platformę internetową dostępną w Witrynie prezentującej informacje handlowe o Produktach. Informacja o Produktach przedstawiona na Platformie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC. Treści udostępnione na Platformie internetowej stanowią jedynie informację o Produktach możliwych do nabycia po dokonaniu Rezerwacji przez Użytkownika. Miejscem zawierania umów i wydawania Produktów jest wyłącznie Sklep będący punktem sprzedaży detalicznej usytuowanym w lokalu mieszczącym się w Nowym Sączy przy ul. Lwowskiej 80.

 2. Dodanie Produktu do koszyka i dokończenie procesu rezerwacji jest równoznaczne z Rezerwacją Produktu umożliwiającą jego nabycie wyłącznie w Sklepie.

 3. Przeprowadzając procedurę Rezerwacji, Użytkownik powinien wybrać:
  1. rodzaj Produktów objętych daną Rezerwacją;
  2. ilość Produktów objętych daną Rezerwacją;
  3. preferowany termin odbioru;
  4. preferowany sposób odbioru, tj. bezpośredni lub za pośrednictwem Pełnomocnika (przesyłka kurierska);
  5. preferowany sposób płatności, przy czym w przypadku odbioru Produktów przy pomocy kuriera – płatność odbywa się przelewem bankowym tradycyjnym lub za pośrednictwem niniejszych platform płatności: Przelewy24, PayU, Blik.

 4. Platforma jest skierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich, a Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez Użytkowników, którzy złożyli oświadczenie o swojej pełnoletności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 5. Warunkiem przystąpienia przez Megabrand do realizacji usługi Rezerwacji jest poprawne wypełnienie i zatwierdzenie przez Użytkownika formularza Rezerwacji, przy czym w przypadku odbioru Produktów przez Pełnomocnika konieczne jest także zrealizowanie przez Użytkownika płatności.

 6. Odbiór Produktów objętych Rezerwacją następuje tylko i wyłącznie w Sklepie w dniach i godzinach funkcjonowania podanych w Witrynie. Produkty mogą być wydane w Sklepie wyłącznie osobie trzeźwej i pełnoletniej. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Użytkownika odbierającego Produkty, przedstawiciel Megabrand uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Użytkownika.

 7. Megabrand dokłada wszelkich starań, aby Rezerwacje realizować w terminie do trzech dni roboczych. Gdyby z jakichkolwiek powodów realizacja danej Rezerwacji miała się opóźnić, Megabrand niezwłocznie zawiadamia o tym Użytkownika na wskazany przez niego numer telefonu lub e-mail.

 8. Megabrand dokłada wszelkich starań, aby objęte Rezerwacją Produkty przygotowane do odbioru zostały prawidłowo zapakowane i były wolne od wad.

 9. Megabrand nie dokonuje wysyłki ani dostawy Produktów objętych Rezerwacją. W przypadku niemożności odbioru osobistego Użytkownik we własnym imieniu i na własną rzecz może zlecić Pełnomocnikowi zawarcie z Megabrand umowy sprzedaży Produktów objętych Rezerwacją oraz odbiór tychże Produktów ze Sklepu. Pełnomocnik w ramach tego zlecenia jest upoważniony również do wysyłki do Użytkownika odebranych Produktów objętych Rezerwacją za pośrednictwem firmy kurierskiej. Prawo własności Produktów objętych Rezerwacją przechodzi na Użytkownika już z chwilą wydania ich Pełnomocnikowi przez Megabrand.
 1. Zaznaczając w formularzu Rezerwacji opcję odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej Użytkownik oświadcza, że ustanawia Pełnomocników w osobach Anny Janik-Podkopał, Jacka Kwiczały, Zbigniewa Motyki, Pawła Obrzuta, Michała Patuły, Michała Piwowara oraz Marcina Popieli, z których każdy umocowany jest do samodzielnego dokonywania następujących czynności:

  1. do zawarcia z Megabrand w imieniu i na rzecz Użytkownika umowy sprzedaży Produktów objętych Rezerwacją;

  2. do odbioru w imieniu Użytkownika Produktów objętych Rezerwacją w Sklepie;

  3. do przekazania Produktów objętych Rezerwacją firmie kurierskiej, celem doręczenia Użytkownikowi.

 2. W przypadku zlecenia odbioru objętych Rezerwacją Produktów Pełnomocnikowi, koszty związane z usługą kurierską ponosi Użytkownik.

 3. W przypadku zlecenia Pełnomocnikowi odbioru Produktów objętych Rezerwacją, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby kurier potwierdził tożsamość i pełnoletność Użytkownika (lub osoby upoważnionej przez Użytkownika) podczas przekazywania Produktów, jak również wyraża zgodę na to, że kurier będzie mógł odmówić przekazania Produktów w razie stwierdzenia, że Użytkownik (lub osoba przez niego upoważniona) jest niepełnoletni lub nietrzeźwy. W razie zaistnienia takich okoliczności dochodzi do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie wszystkich Produktów i ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Użytkownik oświadcza, że bez względu na wybraną opcję odbioru Produktów, Produkty mogą być przekazane wyłącznie osobie trzeźwej i pełnoletniej.

 5. Megabrand zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem w szczególności celem weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji.

 6. Umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikiem a Megabrand zawierana jest wyłącznie w Sklepie. W szczególności umowa taka nie jest zawierana w Witrynie ani też w Platformie internetowej.

 7. Megabrand zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oraz prawo anulowania Rezerwacji z następujących powodów:
  1. wyczerpanie asortymentu, którego Rezerwacja dotyczy;
  2. stwierdzenie nieposiadania przez Użytkownika środków pieniężnych wystarczających do nabycia objętych Rezerwacją Produktów;
  3. wskazanie w Rezerwacji wolumenu niższego niż minimalny wynoszącego 12 butelek lub 1 opakowanie prezentowe (7 butelek);
  4. niedokonanie odbioru objętych Rezerwacją Produktów w terminie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia dokonania Rezerwacji;
  5. uniemożliwienie lub utrudnienie stwierdzenia pełnoletności lub trzeźwości osoby, której mają być przekazane Produkty objęte Rezerwacją.

Rozdział 5 

 1. Wszelkie zamieszczane w Witrynie informacje dotyczące cen podawane są w PLN w ujęciu brutto. Ceny piwa podawane są za jedną butelkę danego Produktu o objętości 0,33 litra, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 2. Płatności dokonywane są przy odbiorze Produktów gotówką lub kartą płatniczą, zaś w przypadku odbioru Produktów przez Pełnomocnika, przelewem bankowym tradycyjnym lub za pośrednictwem platform płatności Przelewy24, PayU, Blik.

Rozdział 6 

 1. Wszelkie reklamacje, w tym ilościowe lub jakościowe, dotyczące nabytych Produktów Użytkownik powinien zgłaszać korespondencyjnie na adres: Megabrand Sp. z o.o., ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz, lub drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: browar@browartrzykorony.pl.

 2. W przedmiocie otrzymanej reklamacji Megabrand zajmie stanowisko niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia (w przypadku reklamacji wnoszonej pocztą tradycyjną) lub przekazania (w przypadku reklamacji wnoszonej pocztą elektroniczną). Brak odpowiedzi ze strony Megabrand we wskazanym wyżej terminie będzie rozumiany jako uznanie reklamacji.

 3. Jeśli Produkty objęte daną reklamacją okażą się wadliwe, Produkty te mogą zostać – stosownie do żądania Użytkownika – wymienione na nowe i pozbawione wad (tożsame lub najbardziej zbliżone), ich cena może zostać obniżona albo też Megabrand zwróci Użytkownikowi cenę uiszczoną za Produkty.

 4. W przypadku stwierdzenia, że Produkty objęte daną reklamacją są wolne od wad, Megabrand odmówi uznania reklamacji.

 5. Megabrand zastrzega sobie prawo oględzin Produktów, jak i miejsca przechowywania Produktów, których reklamacja dotyczy, a także prawo pobrania próbek, wykonania fotografii i tym podobne – wszystko to na warunkach uprzednio uzgodnionych z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.

 6. Braki ilościowe lub uszkodzenia opakowań Użytkownik nabywający Produkty powinien zgłosić najpóźniej przy objęciu Produktów w posiadanie.

Rozdział 7 

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale każdy Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie do 14 dni od dnia dokonania Rezerwacji Produktów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia na adres: Megabrand Sp. z o.o., ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz, albo w drodze wysłania skanu podpisanego oświadczenia na adres poczty elektronicznej browar@browartrzykorony.pl. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą decyduje data stempla pocztowego. Formularz oświadczenia o odstąpieniu wraz z pouczeniem stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. Megabrand niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie płatności dokonane przez niego na poczet danej umowy. Megabrand może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Użytkownik ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, przez co należy rozumieć koszty odesłania produktów na adres Sklepu.

 6. Zwrotu płatności dokonuje się za pomocą takiej metody płatności, jaka została zastosowana przez Użytkownika. W drodze odrębnych uzgodnień Strony mogą ustalić inny sposób zwrotu płatności, o ile nie będzie się on wiązał z dodatkowymi kosztami.

Rozdział 8 

 1. Jeżeli Użytkownik założył Konto, oznacza to, że wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym Rozdziale, a przy tym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W zakresie danych osobowych Użytkownika ich administratorem jest Megabrand.

 3. Megabrand przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika oraz podczas procedury Rezerwacji.

 4. Megabrand przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika celem świadczenia za pomocą niniejszej Witryny usług i/lub celem wykonywania innych oczekiwanych przez Użytkownika świadczeń.

 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celach marketingowych.

 6. Megabrand może udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim wtedy i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji świadczonych za pomocą Witryny i/lub Platformy internetowej usług lub dla wykonania innych oczekiwanych przez Użytkownika świadczeń, przy czym Użytkownik może w drodze odrębnej zgody upoważnić Megabrand do udostępnienia swoich danych osobowych osobom trzecim także w innych jeszcze wskazanych przez Użytkownika celach.

 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i – w każdym czasie – uprawniony jest do dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, zmiany, usunięcia lub uzupełnienia oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania, przy czym bez danych osobowych podanych przez Użytkowania wykonywanie dlań usług i/lub innych oczekiwanych przezeń świadczeń może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w Witrynie dostępne są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na Witrynie.

Rozdział 9 

 1. Megabrand podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności Użytkowników, w tym w szczególności nie przetwarza danych Użytkowników do celów reklamowych bez ich uprzedniej zgody.

 2. Megabrand oświadcza, że dane Użytkowników przetwarza wyłącznie w związku z realizacją zainicjowanej przez danego Użytkownika usługi. Megabrand zastrzega, że dane Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotowi, który świadczy dla Użytkownika i na jego wniosek usługi kurierskie.

 3. Megabrand zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych ma miejsce wyłącznie z zastosowaniem wypróbowanych i bezpiecznych metod.

Rozdział 10

 1. Ewentualne spory związane z funkcjonowaniem Witryny będą rozwiązywane polubownie w drodze dwustronnej, poufnej i udokumentowanej wymiany informacji. W razie nieosiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni, licząc od dnia zawiązania sporu, każda ze stron sporu może poddać go rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.

 2. Postanowienia Regulaminu mogą zostać przez Megabrand zmienione, przy czym zmiany wchodzą w zastosowanie nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu ich ogłoszenia. Ogłoszenie zmian polega na udostępnieniu nowego, jednolitego tekstu Regulaminu.

 3. Megabrand, administrując Witryną, przedsiębierze proporcjonalne środki organizacyjne i techniczne, których zadaniem jest przeciwdziałanie dostępowi przez osoby nieuprawnione do danych osobowych przesyłanych w sieci Internet w związku ze świadczeniem usług, których niniejszy Regulamin dotyczy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Załącznik:

 • wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Skontaktuj sie z nami

Kontakt

Podziel się swoją opinią
lub zapytaj o szczegóły

Adres Browaru / adres do korespondencji:
Trzy Korony
Browar Nowosądecki
Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 477 03 35
Dział Sprzedaży:
Aby odwiedzić nasz Browar skontaktuj się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl